clicktrade.hu - irodaszer webáruház
Márkáink
Rólunk
Irodaszer hírek
Kapcsolat
×

Adatvédelmi tájékoztató

a www.officehub.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

Az alábbiakban találhatók az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló irányelveink. A Click Trade Hungary Kft., mint a www.officehub.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, szavatolja a honlap vagy webáruház minden felhasználója számára, hogy összes tárolt adatukat bizalmasan kezeli. A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait a célból kezeli, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. Ön bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy a www.officehub.hu mely személyes adatait tárolja, valamint kérheti azok helyesbítését, zárolását vagy törlését, amennyiben erre jogszabályi lehetőség van.

Az adatkezelő:
Click Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 12.
Adószám: 12423367-2-42
Telefon: +36 1 793-1593
E-mail: info@officehub.hu
Weboldal: www.officehub.hu

1. Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2.Az adatkezelés jogalapja

Az adatvédelem alapvető előírása, hogy adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz a www.officehub.hu megfelelő jogalappal rendelkezik (Rendelet 6. cikke). Ilyen lehet:

 • az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez különösen az alábbi célokból:
  • vásárlói fiók létrehozása és naprakészen tartása,
  • megkeresések, tájékoztatáskérések (pl. hírlevél), termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kérdések megválaszolása,
  • termékek reklámozása,
  • a vevők értékelése alapján szolgáltatás javítása,
  • szolgáltatási minőség és vevői elégedettség felmérése
 • a szerződés teljesítése: a webáruházból történő megrendelés esetén (szerződéskötéskor), szükség van az Ön személyes adatainak megadására. Ezek hiányában webáruházunkban keresztül nem kerülhet sor vásárlásra;
 • törvényi kötelezettség teljesítése, különösen:
  • számviteli, közigazgatási, hatósági kötelezettségek teljesítése,
  • hatósági megkeresésekre válaszadás.

3. 3. Az adatkezelés irányelvei

A officehub.hu az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését, betartva a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végezzük
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns és csak a szükséges mértékű
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazzuk.

4. Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthassunk. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrált felhasználói. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Ön kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Ön élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Amennyiben Ön használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Ön nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása az Ön számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem tesszük nyilvánosan megismerhetővé.

A személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
A honlap működtetése, a webáruházi rendelések teljesítésével, a kapcsolódó számviteli feladatok kapcsán, az informatikai fejlesztések érdekében, valamint marketing céllal számos szerződéses partnerrel állunk kapcsolatban. Ahol ilyen kapcsolat áll fenn, az alábbi részletes adatkezelési leírásban megjelölésre kerül a partner és az általa végzett tevékenység is.

A személyes adatok tárolásának tervezett ideje
A személyes adatok tervezett törlésének időpontja az alábbi részletes adatkezelési leírásban kerül megjelölésre az egyes adatkezelési tevékenységek vonatkozásában.

5. Tájékoztatás a Rendelet 13. cikke értelmében

Személyes adatok meghatározása
Személyes adat minden információ, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Beazonosíthatónak tekinthető az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetetten hozzárendelhető egy ismérvhez, mint például az Ön neve, telefonszáma, címe, valamint minden adata, amelyet Ön a regisztráció során velünk közöl.

5.1. A következő személyes adatokat kezeljük a webáruház használata kapcsán

5.1.1. Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés megnevezése: Regisztrációs adatok megadása a webáruházban történő vásárlás érdekében.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Vásárlói fiók létrehozása.
Az adatkezelés érintettje: Regisztráló látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre):
Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Jelszó
Regisztráció időpontja
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Regisztrált fiókja törlését bármikor kérheti az info@officehub.hu e-mail címre írt levélben. Az adatok tárolási módja: elektronikus Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Tárhelyszolgáltató.

5.1.2. Regisztrációs adatok módosítása

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Regisztrációs adatok módosítása, amelyről a felhasználó e-mailes tájékoztatást kap.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Vásárlói fiók regisztrációs adatainak frissítése.
Az adatkezelés érintettje: Regisztráló látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A” Weboldalon történő regisztráció” alatti regisztrációs adatok
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Regisztrált fiókja törlését bármikor kérheti az info@officehub.hu e-mail címre írt levélben. Fiókjához tartozó korábbi rendeléseit törölni, helyesbíteni – számviteli okokból – nem áll módunkban.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Tárhelyszolgáltató.

5.1.3. Új jelszó igénylése

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Felhasználói fiókhoz hozzáférés.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Regisztrált látogató számára új jelszó létrehozása.
Az adatkezelés érintettje: Regisztrált látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): e-mail cím, új jelszó
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A jelszó felhasználó általi módosításáig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Tárhelyszolgáltató.

5.1.4. Feliratkozás hírlevélre

Az adatkezelés megnevezése: Csak akkor küldünk Önnek hírlevelet e-mailben, ha Ön előtte kifejezetten visszaigazolta, hogy hírlevél-szolgáltatásunkat aktiválni kívánja. Ebben az esetben egy e-mail értesítést küldünk Önnek azzal a kéréssel, hogy az e-mailben található linkre kattintva, igazolja vissza, hogy hírlevelünket szeretné megkapni.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Hírlevél küldésre történő feliratkozás regisztrálása.
Az adatkezelés érintettje: Hírlevélre feliratkozó.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Törlését a hírlevél-adatbázisból bármikor kérheti az info@officehub.hu e-mail címre írt levélben vagy a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Tárhelyszolgáltató

5.2. Tájékoztatásnyújtás a webáruház termékei, szolgáltatásai kapcsán

5.2.1. Tájékoztatás, panaszkezelés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

Az adatkezelés megnevezése: A kapcsolattartási telefonszámokra érkező telefonhívások közül általános tájékoztatásnyújtás.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás, panaszkezelés.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Amennyiben tájékoztatás nem adható meg a telefonhívás során: megrendelés azonosító, név, telefonszám vagy e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az ügyfélkapcsolati hívásokról hangfelvételt nem készítünk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor harmadik fél bevonására, nem általános kérdések (pl. szállítás, fizetés, panasz, jótállás) kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók.

5.2.2. Tájékoztatás az ügyfélszolgálati űrlapot beküldő felhasználó számára

Az adatkezelés megnevezése: A honlap lehetőséget ad az egyes termékekhez kapcsolódó kérdések és tájékoztatáskérések elektronikus továbbítására.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név, e-mail cím, telefonszám (opcionális, telefonon történő válaszadáshoz szükséges), kapcsolati üzenet (e-mail útján küldött válaszadáshoz szükséges)
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Tárhelyszolgáltató. Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor további harmadik fél bevonására. Nem általános témák kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók.

5.2.3. Tájékoztatás nyújtása e-mailben érkezett megkeresésekre

Az adatkezelés megnevezése: Válaszadás az e-mailben tájékoztatást kérők számára.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás, panaszkezelés.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor harmadik fél bevonására. Nem általános kérdések (pl. szállítás, fizetés, panasz, jótállás) kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók.

5.3. Szerződéskötés a webáruházon keresztül

5.3.1. Szerződéskötés regisztráció nélkül

Az adatkezelés megnevezése: A webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is. Ilyen esetben egy vendégprofilon keresztül történik a vásárlás, amelyben a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kerülnek megadásra. A vendégfiókon keresztül történő megrendeléshez nem szükséges jelszó bevitele. A rendeléshez kapcsolódó személyes adatokat minden egyes alkalommal meg kell adni az újabb rendelések során.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ekereskedelmi törvény”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet („45/2014 Kormányrendelet”) előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, szállítási és számlázási adatok: kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma, irányítószám, település, cím, szállítással kapcsolatos megjegyzés. Céges számla igénylése esetén: cégnév, adószám, irányítószám, település, cím.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): csak a rendelés során megadott adatokat tároljuk a szerződés teljesítése érdekében.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Tárhelyszolgáltató.

5.3.2. Szerződéskötés regisztrációt követően, illetve regisztrációval rendelkező felhasználókkal

Az adatkezelés megnevezése: Vásárlás regisztrációval
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): regisztrált adatok, számlázási adatok, szállítási adatok
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait a regisztrációs fiók törléséig tárolja és jeleníti meg az Ön regisztrációs fiókjában.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Tárhelyszolgáltató.

5.4. Webáruházon keresztül kötött szerződés teljesítése

5.4.1. Bankkártyás fizetés

Az adatkezelés megnevezése: Biztonságos bankkártyás fizetés a webáruházi rendelés során. Az Adatkezelő oldalán bevitt adatokat az alábbiakban megnevezett pénzügyi szolgáltat dolgozza fel, az ő szervereiken tárolódnak a biztonságos fizetéshez kapcsolódó adatok (bankkártyaszám, lejárati dátum, bankkártyatulajdonos, biztonsági kód) és a tranzakció azonosítója. Adatkezelő a rendeléshez kapcsolódóan banki adatokat nem tárol, csak a tranzakció azonosítószáma kerül rögzítésre.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): a fizetés státusza és a tranzakció azonosítója.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait webáruházunk a szerződés teljesítésétől számított 10 évig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Tárhelyszolgáltató, valamint OTP Mobil Szolgáltató Kft. mint pénzügyi szolgáltató, adatkezelési tájékoztatói szerint: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

5.4.2. Számla kiállítása a rendelés kapcsán

Az adatkezelés megnevezése: Az Adatkezelő az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. A kiállított számlákat az Adatkezelő e-számla formájában küldi meg. Az e-számlák kiállítása és megküldése a szamlazz.hu szolgáltatása révén történik meg, a szolgáltatóval kiépített biztonságos adatkapcsolat útján.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogszerűen őrzi meg a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig. A lebonyolított tranzakciók adatait 5 évig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): E-számla esetén a KBOSS.hu Kft.

5.4.3. A megrendelt termékek összekészítése és csomag összeállítása

Az adatkezelés megnevezése: Az Ön által leadott rendeléseket a www.officehub.hu állítja össze.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Megrendelt termékek összekészítése és a kiszállítandó csomagok összeállítása.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Megrendelés adatai.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5 évig tároljuk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): nincs

5.4.4. Kiszállítás futárszolgálat révén

Az adatkezelés megnevezése: Az Ön által leadott rendeléseket a www.officehub.hu szállítási szolgáltatója kézbesíti.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termékek kiszállítása.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Szállítási adatok (szállítási cím), utánvétel összege.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5 évig tároljuk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A GLS Kft., mint közös adatkezelő.

5.4.5. Elállási jog gyakorlás a fogyasztó által

Az adatkezelés megnevezése: A vásárlót, mint fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok: elállási nyilatkozat kiállítása és visszaérkezett elállási nyilatkozatok, visszaküldött termékek feldolgozása.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a www.officehub.hu-t terhelő, a Ptk.-ban és a 45/2014 Kormányrendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: Elállási jog gyakorlásának biztosítása (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Számlázási és szállítási adatok, elállás révén visszautalandó összeg kapcsán megadott bankszámlaszám, illetve bankkártyás fizetés tranzakciós azonosítója.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): a visszautalás kapcsán a tárhelyszolgáltató, valamint a KBOSS.hu Kft., mint pénzügyi szolgáltató.

5.4.6. Panaszkezelés fogyasztói panasz esetén

Az adatkezelés megnevezése: Ön a termékkel vagy a www.officehub.hu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) a vonatkozó eljárás szerint terjesztheti elő.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk. és az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a www.officehub.hu-t terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: Fogyasztói panaszok kezelése (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név, e-mail cím vagy cím, panasszal érintett személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A panaszkezelés iratainak, felvételeinek megőrzése a panaszügyintézés lezárásától számított 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): nincs

5.4.7. Adatkezelés szavatossági igény érvényesítése kapcsán

Az adatkezelés megnevezése: A vásárolt termék hibája esetén Ön - választása szerint – termékszavatossági vagy kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a szavatosságvállalásra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: A szavatossági igény teljesítése (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Az adatkezelés során a www.officehub.hu az Ön nevét (cégnevet), számlázási adatait, a megvásárolt termék termékneve, cikkszáma és gyári számát, valamint a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az adatokat az Adatkezelő a szavatossági idő lejártától számított 3 év elteltéig kezeli.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók: nincs

5.5. Honlaphoz kapcsolódó marketing tevékenységek

5.5.1. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése: Hírlevelünkre való feliratkozáskor Ön beleegyezik abba, hogy e-mailen keresztül kínálatunkra és termékeinkre vonatkozó információkat küldjünk meg Önnek és statisztikai céllal anonim formában értékeljük ki, hogy mely linkekre kattint Ön a hírlevelünkben. Ez nem teszi felismerhetővé, hogy ki az a személy, aki kattintott.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A termékkínálat optimalizálása, szolgáltatása javítása, valamint akciók és termékkínálat ajánlása a feliratkozó látogatók számára.
Az adatkezelés érintettje: Hírlevélre feliratkozó látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Ha Ön a későbbiekben nem szeretne több hírlevelet kapni tőlünk, akkor ez irányú beleegyezését bármikor visszavonhatja, ehhez elegendő egy erre szolgáló, utaló közlés bármely itt megadott elérhetőségre, illetve minden hírlevélben talál egy leiratkozási linket is.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): nincs

5.5.2. A Google Analytics elemzés használata

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A webáruház a "Google Analytics" szolgáltatást használja, hogy elemezze a látogatók oldalhasználatát. A szolgáltatás cookie-kat használ és az általuk összegyűjtött információkat a Google szerverére küldik, ahol tárolják. Ezen a weboldalon IP névtelenítés valósul meg (https://policies.google.com/technologies/cookies), ami azt jelenti, hogy a felhasználók IP-címe az EU tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidül, így megszüntetve az IP-cím személyes hivatkozását. A Click Trade Hungary Kft., mint a www.officehub.hu webáruház üzemeltetője az így összegyűjtött információkat felhasználja az oldalak tevékenységének és webhelytevékenységének értékelésére. Bővebb információt itt talál a szolgáltatásról: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2919631
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson, így támogatva, hogy az Adatkezelő elemezze a webáruház látogatottságát, segítve ezzel a weboldalfejlesztést a felhasználói élmény fokozása, a minél jobb szolgáltatásnyújtás érdekében.
Az adatkezelés érintettje: A webáruház látogatói.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): cookie-k
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Lehetősége van arra, hogy megakadályozza a cookie-k tárolását az Ön eszközén a megfelelő beállításokkal a böngészőben, így azonban előfordulhat, hogy egyes funkciók nem lesznek elérhetők. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén. Azok a látogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt: ehhez kérjük, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Google Inc. (3.14. pont alatt), mint megfelelőségi határozat alapján jóváhagyott adatkezelő (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

5.5.3. Rajongói oldal kezelése

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A www.officehub.hu egy Facebook oldalt működtet. A Facebook Insights eszköz lehetővé teszi a Facebook oldalak üzemeltetőinek, hogy nyomon kövessék a felhasználók közötti kölcsönhatásokat, és értékeljék azok fejlődését. E célból különféle statisztikák állnak rendelkezésre: egyrészt magukkal a felhasználókkal foglalkoznak, és például tükrözik a nemek arányát, a korstruktúrát vagy a regionális eloszlást, másrészt viszont bemutatják az interakció típusát és mértékét a rajongói oldalon (például értékelik a tartományt, a látogatásokat és a hozzászólásokat). Bővebb információt itt talál a funkcióról: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. A Facebook Insights-ban megjelenített és értékelt összes adat névtelenül jelenik meg, így az Adatkezelő nem tud következtetéseket levonni az egyénekről, illetve nem lehetséges az egyéni felhasználók személyes profiljának elérése.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás felhasználókkal a közösségi platformokon.
Az adatkezelés érintettje: A közösségi oldal látogatója.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Önnek a közösségi platform szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Facebook önálló adatkezelő.

További adatkezelések
Amennyiben a www.officehub.hu további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit a www.officehub.hu-nak teljesítenie kell. A www.officehub.hu az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított a www.officehub.hu), amelynek tartalmáról kérésére a www.officehub.hu tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

6. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről, valamint közös adatkezeléssel érintett társaságokról

6.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Click Trade Hungary Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 12.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@officehub.hu
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 793-1593

6.2. A csomagszállítással összefüggő adatkezelői tevékenység

A közös adatkezelő megnevezése: GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
A közös adatkezelő levelezési címe: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.
A közös adatkezelő e-mail címe: adatvedelem@gls-hungary.hu
A GLS Hungary Kft. a Click Trade Hungary Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának (https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat) megfelelően. Ennek során a GLS Hungary Kft. a vevő nevét, címét, az utánvétel összegét e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítást követően a GLS Hungary Kft. működésére irányadó, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint 1 (egy) évig köteles kezelni, ezt követően haladéktalanul törli.

 • A bankon keresztüli fizetéssel (bankkártyás fizetéssel) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
  Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
  Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1143 Budapest, Hungária Krt. 17-19.
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.huAz OTP Mobil Szolgáltató Kft., mint pénzügyi szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

6.3. Google Analytics elemzéssel összefüggő közös adatkezelés

A közös adatkezelő megnevezése: Google Inc.
A közös adatkezelő levelezési címe: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok
A közös adatkezelő elérhetősége: https://www.google.com/contact/
A Google Inc. Google Analytics elemző rendszere a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

6.4. Az elektronikus számlázással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A közös adatkezelő megnevezése: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A közös adatkezelő levelezési címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
A közös adatkezelő elérhetősége: info@szamlazz.hu
A szamlazz.hu oldalt működtető KBOSS.hu Kft. a rá irányadó jogszabályoknak, a vele létrejött megállapodás és az Adatkezelő utasításainak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

6.5. A tárhelyszolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A közös adatkezelő megnevezése: Moana Software Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A közös adatkezelő levelezési címe: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 32-24.
A közös adatkezelő elérhetősége: info@moanasoftware.com
A Moana Software Kft. a rá irányadó jogszabályoknak, a vele létrejött megállapodás és az Adatkezelő utasításainak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy a személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk a biztonság érdekében, hogy az Ön személyes adatait megóvjuk az adatvesztéstől, adatmegsemmisítéstől, adatmanipulációtól és a jogtalan hozzáféréstől. Senki nem tud ugyan teljes védelmet biztosítani, de honlapunkat és egyéb rendszereinket azonban technikai és szervezeti intézkedésekkel meg tudjuk védeni, hogy illetéktelen személyek által az Ön adatai ne vesszenek el, ne semmisüljenek meg, azokhoz ne férhessenek illetéktelenek hozzá, ne változtathassák meg és ne terjeszthessék azokat.

Adatbiztonság

Minden munkatársunk kötelessége, hogy betartsa az adatokkal kapcsolatos titoktartást, vagyis bizalmasan kezelje a személyes adatokat.
A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.
A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a www.officehub.hu-nak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését. A www.officehub.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a webáruház használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti a vonatkozó felhasználási feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.
A felhasználó kizárólag olyan adatokat adhat meg, amelyek kapcsán igazolni tudja, hogy az adatokat jogszerűen adja meg a www.officehub.hu-nak, ideértve különösen a szállítási címként megjelenített, harmadik személyre vonatkozó adatokat.
A felhasználó tudatában van annak, hogy harmadik személyek személyes adatai jogi védelmet élveznek, azok megsértése jogi eljárásokat vonhat maga után, amelyért a felhasználó kizárólagos és teljes felelősséggel tartozik.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerver elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

A www.officehub.hu a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani.
A www.officehub.hu elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. A www.officehub.hu az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Önt, mint érintettet nem áll módjában azonosítani. Ha a www.officehub.hu-nak megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.
Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.
Ha nem tennénk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A www.officehub.hu a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja.

Az adatkezelés során Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a jelen pont bevezetőjében foglaltak szerint;
 • az adatok helyesbítéséhez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz, amennyiben annak jogszabályi, illetve technikai lehetősége fennáll. Amennyiben Ön rendelkezik regisztrációval a megadott adatok helyesbítését, módosítását Ön is elvégezheti;
 • az adatok törléséhez való jog: Önnek lehetősége van kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait az 1.2. pontban foglalt kivétellel, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói felé megfelelően továbbítja;
 • az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.
Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • az adathordozhatósághoz való jog: mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;
 • a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve
  (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

A www.officehub.hu tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint a www.officehub.hu megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

5% kedvezmény
első megrendelés értékéből!
Értesüljön elsőként híreinkről, újdonságainkról, akcióinkról. Iratkozzon fel hírlevelünkre és 5% kedvezményt adunk az első megrendelés értékéből!
Hozzájárulok ahhoz, hogy a officehub az általam megadott emailcímre marketing anyagot tartalmazó Hírlevelet, valamint személyre szabott reklámot küldjön az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.
 SimplePay vásárlói tájékoztató
A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény javításához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk. Az alábbi Cookiek (sütik) használatának szabályzata találsz további információkat és beállítási lehetőségeket.